Prisluhnite nam radio LIVE Broadcast!

Poslušajte  Radio Sevnica KLIKlogo sevnica

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

O B Č I N S K E N O V I C E OBČINA SEVNICA, 13. april 2018

29. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica. Na Gradu Sevnica je v sredo potekala 29. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica. V uvodnem delu se je svet seznanil s poročilom o delu Regionalne razvojne agencije Posavje za leto 2017, ki ga je podala vodja službe za regionalni razvoj mag. Nataša Šerbec.

vabilo varna voznja1

 

Kot je predstavila, je posavska razvojna agencija skladno z možnostmi črpanja državnih in evropskih sredstev dosegla cilje, opredeljene z letnim programom dela.

Široko vsebino dela in poslovanja v letu 2017 je predstavila direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek. Zavod KŠTM Sevnica je na vseh področjih – kulturi, športu, turizmu in mladinskih dejavnostih – dosegel rezultate z izvajanjem že utečenih dejavnosti in jih tudi nadgradil, upravljal z javnimi objekti, nudil tehnično pomoč in podporo društvom ter opravljal razne druge naloge s področja družbenih dejavnosti, v zadnjem letu z močnim poudarkom na področju razvoja turističnih potencialov. Na temeljih tega dela je bil nedavno prejet srebrni znak Slovenia Green Destination, ki potrjuje dobre usmeritve na tem področju. Člani sveta so v razpravi podali več predlogov za nadaljnje delo zavoda.

S strani direktorice Centra za socialno delo Sevnica Danice Božič je bilo predstavljeno poročilo o izvajanju storitve Pomoč družini na domu za leto 2017. Storitev, ki poteka v okviru Centra za socialno delo Sevnica in jo iz proračuna sofinancira Občina Sevnica, mesečno v povprečju koristi okrog 85 občanov. Z občinsko subvencijo v višini okrog 70 % do polne cene se uporabnikom zagotavlja nižja cena in tako sledi trendu večanja deleža storitve pomoči na domu, tudi v luči vse večje problematike prezasedenosti domov za upokojence. Člani sveta so v razpravi podali več predlogov, kako tudi v bodoče dobro usklajevati načine skrbi za starejše.

Direktor Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica Mitja Udovč je predstavil revidirano letno poročilo poslovanja v lanskem letu. Stabilnost in uspešnost poslovanja podjetja potrjujejo pristojne revizijske službe, doseženi cilji in načrti pa se usmerjajo v korektno in občanom prijazno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, med katerimi so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pogrebna služba, urejanje javnih površin ter upravljanje in vzdrževanje občinskih cest. Delež storitev Komunala Sevnica opravlja tudi na trgu, s čimer vlaga v investicije za zagotovitev vse večje konkurenčnosti.

Člani sveta so obravnavali Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v občini Sevnica. Zakon o prostorskem načrtovanju v delu komunalnega prispevka ne pozna posebnih olajšav za mlade družine, zato je občina to področje že leta 2014 uredila s posebnim občinskim pravilnikom. Mlada družina je družina z vsaj enim otrokom, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 35 let, ne glede na starost otrok, in življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen na dan izdaje odločbe o komunalnem prispevku. Obstoječi pravilnik pa se po novem predlogu dopolnjuje še z možnostjo, da ta občinska subvencija velja ne le za mlade družine, temveč tudi za druge mlade investitorje. To pomeni, da so do subvencije upravičeni vsi investitorji, tudi posamezniki, v starosti do 35. leta. Po več podanih predlogih bo pravilnik dopolnjen in v sprejem predlagan na naslednji seji občinskega sveta.

Predstavljen je bil postopek drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica. Na dolgotrajnost postopka je vplivalo predvsem pridobivanje prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora in pridobivanje končnih pozitivnih mnenj le-teh. Oblikovani predlog ima trenutno vsa pozitivna mnenja, razen mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je v končnem usklajevanju. Po uskladitvi še tega bo pripravljalec dokumenta, podjetje LUZ d. d., pripravil usklajeni dokument, ki ga bo potrdil občinski svet na izredni seji, predvidoma sklicani še do konca tega meseca. Številnim investitorjem bo s sprejemom omogočena bodisi individualna bodisi poslovna gradnja. Stališče občinskega sveta je, da se takoj po sprejemu drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica prične postopek tretjih sprememb in dopolnitev. Na tak način se omogoča aktualno in sprotno usklajevanje dokumenta s potrebami prostora in občanov.

Člani občinskega sveta so sprejeli zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2017. Zaključni račun potrjuje proračunsko uravnoteženost in realno proračunsko načrtovanje minulega leta ter uspešno izvajanje tako zakonskih nalog kot investicijskega dela. Stabilnost zaključnega računa občine je temelj za stabilno delovanje javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter hkrati zagotavlja nadaljevanje investicijskega cikla.

Med vsebinami seje je bilo obravnavanih še nekaj kadrovskih in nepremičninskih zadev.

Dan, posvečen sevniški voščenki

Sadjarstvo Blanca je danes dopoldan pripravilo dogodek ob zasaditvi nasada sevniške voščenke, tako imenovano precepljanje starejših jablanovih dreves s cepiči sevniške voščenke. S cepiči sevniške voščenke so precepili 500 dreves sorte elstar in zasadili 90 dreves te sorte v nasad na Blanci.

VIDEO VSEBINA

Namen revitalizacije avtohtonih starejših sort jablan je povezan s povečanim povpraševanjem trga, hkrati pa podjetje pa kot velik regionalni sadjar čuti odgovornost, da podpre ohranjanje in ponovno oživitev sevniške voščenke v okviru načel krepitve lokalne samooskrbe. Ob intenzivnem uveljavljanju novih sort je skrb za ohranjanje starih sort toliko bolj pomembna, tako z vidika ohranjanja genetskega materiala, pomena ohranjanja sortnosti v ponudbi jabolk, je izhodiščni material za vzgojo novih sort, skrbi za ohranjanje ravnovesja v naravi in ima močan gospodarski pomen.

Današnji dogodek je soorganizirala Občina Sevnica. Lokalna skupnost je z več aktivnostmi v preteklosti že krepila prepoznavnost sevniške voščenke, prav tako pa vseskozi deluje z načeli krepitve oskrbe s hrano iz domačega okolja.

Poleg direktorja Sadjarstva Blanca Jožeta Ratajca sta navzoče pozdravila župan Srečko Ocvirk in dr. Stanislav Tojnko z mariborske Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, ki je predstavil postopek precepljanja. Direktor Sadjarstva Blanca se je zahvalil več sodelujočim, med njimi še posebej Ivanu Kozoletu, ustanovitelju skupine Evrosad, katere del je tudi Sadjarstvo Blanca.

Predsednica Turistične zveze občine Sevnica Annemarie Culetto je ob tej priložnosti vse prijazno povabila na zasaditev sevniške voščenke ob svetovnem dnevu Zemlje. Njihov dogodek bo naslednji petek, 20. aprila, v Krmelju. Lep kulturni program je prispevala Osnovna šola Blanca, Aktiv kmečkih žena Blanca pa je pripravil domače dobrote.

Srečanje s člani Univerze za tretje življenjsko obdobje Sevnica

Župan Srečko Ocvirk se je v torek udeležil rednega letnega srečanja Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica. Tudi tokrat je na povabilo članov pripravil prezentacijo celoletnega dela, v sklopu srečanja pa odgovoril tudi na zastavljena vprašanja in pokomentiral pobude, ki so jih oblikovali družbeno zelo angažirani člani društva.

V sliki in besedi je predstavil delo lokalne skupnosti na številnih področjih: od prostorskega načrtovanja, podpore gospodarskim dejavnostim, cestno-prometnih ureditev, področij družbenih dejavnosti, letošnje aktualne investicije in druge teme, pomembne za življenje in delo v lokalni skupnosti.

Dogodek je s pesmijo popestril nastop ženskega pevskega zbora Utrinek, ki ga vodi Franci Bastardi, navzoče člane pa je pozdravil tudi predsednik Sašo Jejčič.

Varna vožnja za vse voznike motornih koles

Topli pomladni dnevi na ceste privabljajo tudi motoriste, ki po podatkih Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa spadajo med bolj ogrožene skupine udeležencev, pogosto žrtve prometnih nesreč. Javna agencija za varnost prometa motoristom svetuje izjemno previdnost in strpnost, prilagoditev hitrosti vožnje razmeram na cesti ter uporabo zaščitne čelade in druge opreme.

Temu se pridružujeta tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica in Moto klub Posavje, ki skupaj s Prostovoljnim gasilskim društvom Sevnica, Avtošolo Prah Sevnica, Policijsko upravo Novo mesto in Zdravstvenim domom Sevnica organizira dogodek »Varna vožnja za vse voznike motornih koles«.

Preventivni dogodek bo jutri, 14. aprila, od 9. do 14. ure na parkirišču pri sevniškem bazenu. Med aktivnostmi bodo: poligon z inštruktorji, reševanje in nudenje prve pomoči ob nesreči, psihofizična priprava na vožnjo in spretnostna vožnja.

Tradicionalna proslava na Malkovcu

Pri Vinskem dvoru Deu na Malkovcu bo to nedeljo, 15. aprila, tradicionalna proslava, s katero bodo počastili več obletnic: dan upora slovenskega ljudstva, 70 let ustanovitve Zveze združenj borcev NOB, 76 let ustanovitve 1. dolenjskega partizanskega bataljona in 76. let od odhoda prve skupine partizanov z Malkovca v Duletovo četo. Prireditev se pričenja ob 10. uri.

Slavnostni govornik bo župan Občine Sevnica in član Državnega sveta Republike Slovenije Srečko Ocvirk, zbrane pa bo pozdravila tudi predsednica tržiške krajevne organizacije borcev za vrednote NOB Vladka Blas. Program bodo kulturno popestrili učenci Osnovne šole Tržišče, Vokalna skupina Fortuna iz Šentjanža in Godba Sevnica.

VABILO MALKOVEC

Občinska uprava Občine Sevnica

 

Pin It

Radio Sevnica

Loading radio ...

Z vami je Radio Sevnica v živo!

radio online

Radio Sevnica v ŽIVO/LIVE

Save

Save

Save

Save

Predvajalniki za poslušanje radia - Klikni Prenesi in Shrani

Predvajalniki!!!

Winamp

   vlc            

winamp

Save

Save

Save

Save

Save

SPONZORJI

logo asdvs

dosje devices mockup4

stran gostuje

partynet1 
 doniram

                                                radio sevnica na t2oglasnoporocilo3       

zalozba mandarina