Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

Participativni proračun – razpis odprt še do 10. junija. Še do 10. junija 2021 je odprt razpis »Sobivam, sodelujem, soodločam«, s katerim občanke in občane vabimo k sodelovanju pri oblikovanju dela občinskega proračuna za leto 2022.

sevnica


Kvota, namenjena razdelitvi na participirane pobude, je 120 tisoč evrov. Glede na navedene značilnosti posameznih krajevnih skupnosti je bilo pri pripravi participativnega proračuna za leto 2022 določenih šest območij razporejanja dela proračunskega denarja, za vsako izmed območij pa kvoto do 20 tisoč evrov.
Vsi pogoji za sodelovanje in upravičenost za uvrstitev v kvoto posameznega območja so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si.
Vložene pobude bo pregledala strokovna komisija, ki bo tehtala zakonitosti vsebine pobude, skladnost z usmeritvami Občine Sevnica ter ustreznost glede na navedene kriterije. V kolikor presoja ne bo možna, lahko komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi pobude.
Seznam pobud, ki bodo ustrezale kriterijem, bo objavljen na občinski spletni strani in preko sredstev obveščanja vsaj en mesec pred glasovanjem. V teh objavah bo posamezna pobuda označena z unikatno kodo, ki bo uporabljena za glasovanje.
Glasovanje bo predvidoma potekalo v začetku septembra 2021 in bo javno najavljeno. Glasovanje bo časovno omejeno in bo teklo preko SMS oddajanja glasov. Glasovati bo možno enkrat za eno pobudo.
V proračun Občine Sevnica za leto 2022 se bodo uvrstile tiste pobude, ki bodo prejele največ glasov znotraj posameznega območja, seštevek njihovih vrednosti pa ne bo presegel najvišje vrednosti območja. V primeru enakega števila glasov ima prednost pobuda, ki bo število glasov zbrala hitreje.

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za stanovanjsko sosesko Sončni gaj


V Kulturni dvorani Sevnica je v sredo potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v občini Sevnica in elaborata ekonomike. Gre območje nepozidanih stavbnih zemljišč med Kozjansko in Krulejevo ulico ter obstoječo večstanovanjsko pozidavo na Planinski cesti v Sevnici.
S strani Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, ki na podlagi Zakona o urejanju prostora vodi postopke priprave prostorskih aktov in prostorskega načrtovanja, so bile uvodoma predstavljene do sedaj opravljene faze priprave prostorskega akta in časovni okvir postopka.
Izdelovalec OPPN, podjetje AR projekt d.o.o. iz Sevnice, ki je načrt izdelal za investitorja in naročnika, podjetje 3 BS d.o.o., je navzočim predstavil načrtovano vsebino OPPN ter spremembe med prvotno zasnovo v izhodiščih in dopolnjenim osnutkom.
Investitor, podjetje 3 BS d.o.o. iz Sevnice, želi na območju, ki ga opredeljuje OPPN, graditi večstanovanjske objekte z zunanjimi zelenimi površinami in s pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo. Ker na obravnavanem območju, kjer se OPPN pripravlja, gradnja po veljavnem izvedbenem načrtu ni realizirana, in ker je želja lastnikov zemljišč po drugačni umestitvi in oblikovanju objektov, kot jih predvideva veljavni izvedbeni prostorski akt, je potrebna nova analiza obstoječega stanja oziroma izdelava novega OPPN.
Zaradi neusklajenosti stališč o sprejemljivosti obsega in vsebine prostorskih umestitev med izdelovalcem načrta in investitorjem na eni ter med predstavniki okoliških krajanov, združenih v lokalno civilno iniciativo na drugi strani, je bil s strani navzoče javnosti sprejet predlog Občine Sevnica, da se na skupnem sestanku s predstavniki civilne iniciative, investitorjem in izdelovalcem uskladi načrtovane ureditve investitorjev s podanimi predlogi javnosti in se zaradi potrebnega časa usklajevanja ustrezno tudi podaljša čas javne razgrnitve.
Razgrnjeno gradivo je na vpogled na spletni strani občine na povezavi: https://www.obcina-sevnica.si/sl/prostorski-portal/prostorski-akti/2021011807335298/oppn-za-stanovanjsko-sosesko-soncni-gaj-v-obcini-sevnica.

 

Skrb za ustrezno urejanje zemljišč ob cestah


Seštevek aktualnih vremenskih razmer, ki združujejo obilico sonca in vlage, je močna in bujna rast rastlinja. Zato je še toliko bolj pomembna stalna skrb za ustrezno obrezovanje dreves in grmovja na zemljiščih ob cestah.
Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin, ki mejijo na občinske ceste ali druge javne površine, so dolžni svoje nepremičnine urejati in vzdrževati tako, da so urejenega videza, da morebitno drevje ali žive meje ne motijo preglednosti ceste in se ne razraščajo na občinske ceste ali dele cest ali javne površine, da na njih ni odpadkov ter da njihove nepremičnine ne odstopajo od standarda urejenosti sosednjih površin.

Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje fofcnkac Pomagajte nam preprečiti SPAM!